Moi de repôi nu ái iói

Ingridients
5 den di ái
3 cuié di ói
1 cabêss di repôi
1 cuié di mastumati
Salagosto

Mé qui fais?
Casca tu ái, pica u ái e
soca o ái cum sali.
Squentuói;
Foga o ái no ói quentim.
Pica o repôi bemm finim;
Foga o repôi.
Poim a mastumati e mesh
cacuié pra fazer o môi.
Prontim.